Sledované parametry

Dle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na tři podoblasti podpory prvního řádu: B.0, B.1 a B.2.

Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je dosažení technických parametrů uvedených v tabulce.

Poznámka

1) Výjimky jsou přípustné v technicky odůvodněných případech, a pouze pokud nemají vliv na splnění ostatních požadavků.
2) Bez použití strojního chlazení. Posouzení není vyžadováno v případě, že jsou všechna okna na jižní, jihozápadní, západní, jihovýchodní a východní straně opatřena vnějšími aktivními stínicími prvky.

Oblasti podpory

Obecné podmínky pro oblast B a její podoblasti

V této oblasti je podporována výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu.

Na rodinný dům, který bude podpořen z této oblasti podpory, nelze čerpat podporu z oblastí podpory A a C, pokud podmínky pro příslušnou podoblast podpory nestanoví jinak.

Příjemcem podpory může být pouze první vlastník rodinného domu. Prvním vlastníkem rodinného domu se rozumí stavebník, který dům řádně dokončil, a to při splnění všech ostatních podmínek Programu.

Instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí.

Maximální velikost novostavby rodinného domu, na kterou lze čerpat podporu, je omezena na 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy.

Rodinný dům, který je předmětem podpory, musí splnit požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

V případě instalace solárního termického systému musí být použity kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla systému řízeného větrání při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 75 %.

Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy (viz kapitola 11).

Spalovací zdroje, z nichž jsou spaliny vypouštěny do vnitřního prostředí domu, případně spalovací zdroje, které nemají zajištěn nezávislý přívod spalovacího vzduchu, se pro potřeby Programu nepovažují za zdroj tepla na vytápění.

Podpora na přípravu realizace energetických opatření

Podpora na zpracování odborného posudku, zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy a zajištění odborného technického dozoru

O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.0, B.1 nebo B.2.     

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) a na zajištění odborného technického dozoru.

Maximální celková výše podpory v této podoblasti činí 35 000 Kč.

Podpora při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

Jsou-li pro realizaci opatření použity výrobky a materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je výstavba zvýhodněna částkou 10 000 Kč, a to za níže uvedených podmínek:

Pro přiznání zvýhodnění musí být použito alespoň pět různých výrobků nebo materiálů se zpracovaným environmentálním prohlášením, přičemž souhrnné způsobilé výdaje spojené s dodávkou a zabudováním těchto výrobků a materiálů musí být alespoň 150 000 Kč.

Všechny environmentální prohlášení musí být zpracovány v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804, a musí být ověřeny nezávislou akreditovanou osobou.

Podpora na výstavbu zelených střech

O podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.0, B.1 nebo B.2 za níže uvedených technických podmínek.

Podpora se poskytuje na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, popř. na bezprostředně navazujících stavbách ve vlastnictví žadatele plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. Podporu nelze čerpat na jiné samostatně stojící objekty.

Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodo- vodní sítě (např. využitím srážkové či přečištěné odpadní vody).

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 plochy (uvažuje se plocha průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy) vegetačního souvrství zelené střechy.

Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti podpory je dosažení těchto technických parametrů:

Minimální mocnost vegetačního souvrství (využitelná pro kořenění rostlin) musí být ? 8 cm. Pokud je součástí vegetačního souvrství i hydroakumulační vrstva (např. z minerální plsti), je možné mocnost vegetační vrstvy odpovídajícím způsobem snížit s tím, že hydroakumulační vrstva musí být překryta minimálně 2cm vrstvou substrátové směsi;

Vegetační vrstva musí být tvořena střešním substrátem určeným pro daný typ zelené střechy;      Vegetaci musí tvořit minimálně 5 trvale udržitelných rostlinných druhů;

Příjemce podpory zodpovídá za řádnou následnou péči a údržbu zelené střechy;

Vegetace v dobré kondici musí být po celou dobu udržitelnosti minimálně na dvou třetinách plochy zelené střechy;      Zelené střechy musí být navrženy v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu vegetační souvrství zelených střech (vydal Svaz zakládání a údržby zeleně, k dispozici ke stažení na webových stránkách Programu).

Podpora na využití tepla z odpadní vody

O podporu v této podoblasti je možné žádat pouze současně s podáním žádosti o podporu z oblasti podpory A, B nebo jiným opatřením z oblasti podpory C.

Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Max. však 15 000 Kč na jeden dům.

V případě použití zařízení bez tepelného čerpadla musí být využito zařízení s výrobcem deklarovanou účinností zpětného získávání tepla minimálně 30 %. Tato podmínka se považuje za splněnou v případě zařízení s certifikací iPAH (International Passive House Association). Požadovaná účinnost musí být splněna při níže uvedených okrajových podmínkách měření:

  • Objemový průtok min. 8 litrů/minutu;     
  • Teplota studené vody min. 8 °C;
  • Teplota okolí v rozsahu 18–25 °C;
  • Teplota odpadní vody (z níž se odebírá teplo) max. 39 °C.

Pro systémy předávající teplo s využitím tepelného čerpadla není minimální účinnost stanovena.