Sledované parametry │ Oblasti podpory

Sledované parametry

Pro oblast podpory B - NOVOSTAVBY a jedinou podoblast  "PASIV+", je maximální výše podpory stanovena fixní jednotkovou výší podpory na jeden RD.

Podmínkou pro poskytnutí podpory, je dosažení technických parametrů uvedených v tabulce.

Poznámka

ER – ukazatel energetické náročnosti pro referenční podmínky uvedené pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie od 1. ledna 2022, Klasifikační třída energetické náročnosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.
**Klasifikační třída průměrného součinitele prostupu tepla stanovená dle vyhl. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.
UR,j - je Referenční hodnota součinitele prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce obálky budovy stanovená dle Přílohy č.1 odst. 6 vyhlášky č. 264/2020 sb.
6 - výjimky jsou přípustné v technicky odůvodněných případech, a pouze pokud nemají vliv na splnění ostatních požadavků.
7 - bez použití strojního chlazení. Posouzení není vyžadováno v případě, že jsou všechna okna na jižní, jihozápadní,západní, jihovýchodní a východní straně opatřena vnějšími aktivními stínicími prvky.
8 - minimální požadovaná účinnost výměníku zpětného zisku tepla jednotky řízeného větrání je 75 % při v projektu stanoveném průtoku, doložená měřením dle EN 308, popř. EN 13141-7, EN 13141-8 nebo certifikace PHI - Passive House Institute.

Oblasti podpory

Obecné podmínky pro oblast B a její podoblasti

V této oblasti je podporována výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu.

Na rodinný dům, který bude podpořen z této oblasti podpory, nelze čerpat podporu z oblastí podpory A a C, pokud podmínky pro příslušnou podoblast podpory nestanoví jinak.

Příjemcem podpory může být pouze první vlastník rodinného domu. Prvním vlastníkem rodinného domu se rozumí stavebník, který dům řádně dokončil, a to při splnění všech ostatních podmínek Programu.

Instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí.

Maximální velikost novostavby rodinného domu, na kterou lze čerpat podporu, je omezena na 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy.

Rodinný dům, který je předmětem podpory, musí splnit požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

V případě instalace solárního termického systému musí být použity kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla systému řízeného větrání při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 75 %.

Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy (viz kapitola 11).

Spalovací zdroje, z nichž jsou spaliny vypouštěny do vnitřního prostředí domu, případně spalovací zdroje, které nemají zajištěn nezávislý přívod spalovacího vzduchu, se pro potřeby Programu nepovažují za zdroj tepla na vytápění.

Podpora na přípravu realizace energetických opatření

Podpora podoblasti B.3 ve výši 35.000,-Kč  byla začleněna do Hlavní oblasti podpory B s celkovou výši dotace 535.000,- Kč a to s platností pro Výzvu Září 2023.

Podpora na výstavbu zelených střech

Podpora se poskytuje na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, popř. na bezprostředně navazujících stavbách ve vlastnictví žadatele plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. Podporu nelze čerpat na jiné samostatně stojící objekty.

Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodo- vodní sítě (např. využitím srážkové či přečištěné odpadní vody).

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 1.000 Kč/m2 plochy (uvažuje se plocha průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy) vegetačního souvrství zelené střechy.

 

Podpora na využití tepla z odpadní vody

O podporu v této podoblasti je možné žádat pouze současně s podáním žádosti o podporu z oblasti podpory A, B nebo jiným opatřením z oblasti podpory C.

Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5.000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Max. však 50.000 Kč na jeden dům.

V případě použití zařízení bez tepelného čerpadla musí být využito zařízení s výrobcem deklarovanou účinností zpětného získávání tepla minimálně 30 %. Tato podmínka se považuje za splněnou v případě zařízení s certifikací iPAH (International Passive House Association). Požadovaná účinnost musí být splněna při níže uvedených okrajových podmínkách měření:

  • Objemový průtok min. 8 litrů/minutu;     
  • Teplota studené vody min. 8 °C;
  • Teplota okolí v rozsahu 18–25 °C;
  • Teplota odpadní vody (z níž se odebírá teplo) max. 39 °C.

Pro systémy předávající teplo s využitím tepelného čerpadla není minimální účinnost stanovena.

Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu

Bonus je poskytován k žádostem v oblastech podpory A nebo B s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení.

Výše bonusu je stanovena na 300 Kč za každý získaný bod. Maximální výše bonusu je stanovena na 30 000 Kč.

Kombinační bonus

je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření.

Výše bonusu je 10 000 Kč za každé opatření, s výjimkou prvního.
Nákup nového rodinného domu v oblasti B

Žadatelem může být pouze fyzická osoba v pozici prvního nabyvatele rodinného domu, která dům zakoupila od prvního vlastníka rodinného domu, a to za předpokladu, že k převodu vlastnictví dojde v době do 24 měsíců od data dokončení stavby vedeného v zápisu v katastru nemovitostí.

Podporu nelze poskytnout v případě rodinného domu, na který již byla v rámci programu NZU poskytnuta podpora na jeho výstavbu nebo jiné opatření.

Žádost může být podána v kombinaci s dalšími opatřeními, stejnými jako v případě podpory na výstavbu domu.